Making excellence a habit

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

+662-294 4889-92

  • 1 เลือกหลักสูตร
  • 2 รายละเอียดการติดต่อ
  • 3 รายละเอียดผู้เข้าอบรม
  • 4 ตรวจสอบข้อมูล
  • 5 ยืนยัน

การประยุกต์ใช้ ISO 22301 ตามมาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Implementing an ISO 22301 Business Continuity Management System)

โปรดเลือกหลักสูตรอบรมที่ท่านต้องการ จากรายการด้านล่าง ท่านสามารถสมัครได้ครั้งละ 4 ท่าน*

วัน
ภาษา ราคา (ไม่รวม VAT) สถานะ ดำเนินการ
13/12/2018 - 14/12/2018 อมารี ดอนเมือง ไทย ว่าง จอง

*ท่านสามารถสมัครได้มากกว่าหนึ่งครั้งต่อหลักสูตร (ในกรณีที่สมัครมากกว่า 4 ท่าน) หรือหากท่านต้องการจัดฝึกอบรมแบบ In-House กรุณากรอก  แบบฟอร์ม.

การชำระค่าบริการฝึกอบรม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่